1 เดือนหลังปลูกผมด้วยวิธี FUE โดยหุ่นยนต์ BY: YOKEKUNG