ศัลยกรรมปลูกผม

MILLION HAIR TRANSPLANT

เทคนิคการทำศัลยกรรมปลูกผม

ศัลยกรรมปลูกผมถาวร ปัจจุบันเราแบ่งเทคนิคในการทำออกเป็น 2 เทคนิคหลัก (ตามวิธีการนำรากผมจากบริเวณด้านหลังศีรษะหรือบริเวณอื่น เช่น เครา ลำตัว)
      1.Strip Harvest Technique หรือบางทีจะใช้คำว่า FUT, FUG คือการตัดเอาหนังศีรษะบริเวณด้านหลังออกมาแล้วเย็บปิด จากนั้นนำหนังศีรษะที่ได้มาแยกรากผมที่ต้องการออก ซึ่งอาจใช้กล้องจุลทรรศน์ (Stereomicroscope) หรือ บางแห่งใช้แว่นขยาย (Magnifying Loop) รายละเอียดด้านเทคนิคการตัดและคัดแยกรากผมอาจแตกต่างกันในแต่ละที่ ที่ Millionhair จะใช้วิธีนำชิ้นเนื้อที่ได้มาแบ่งออกเป็นชิ้นยาวๆ (Slivering) ก่อนแล้วใช้กล้องจุลทรรศน์แยกรากผมออกมา ซึ่ง ขั้นตอนเหล่านี้ ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญอย่างยิ่งจึงจะสามารถถนอมรากผมไม่ให้บอบช้ำ และเมื่อปลูกลงในพื้นที่ที่ต้องการจะมีโอกาสรอดสูง
      2. FUE (Follicular Unit Extraction Technique) เนื่องจากมีผู้ที่รับบริการบางคนที่กลัวการผ่าตัดและเย็บแผล และแพทย์ที่ให้บริการบางท่านไม่มีความชำนาญ ในการผ่าตัดเพียงพอ เทคนิคการเจาะเก็บรากผมนี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้น
      FUE คือการใช้เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา แต่บริเวณปลายของอุปกรณ์นี้ไม่มีความแหลมคม แต่เป็นลักษณะทรงกระบอกขนาดเล็ก ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 0.8 mm. ขึ้นไปถึงขนาด 1.1 mm. โดยแพทย์จะใช้อุปกรณ์นี้ เจาะครอบบริเวณกอผม และรูรากผม ลงลึกไปถึงระดับรากผม จากนั้นจึงจะเก็บรากผมที่เจาะไว้แล้วออกมา ปัจจุบัน เครื่องมือ FUE มีมากมายในท้องตลาด และมีการใช้ชื่อของเครื่องมือของตัวเองเป็นเทคนิค โดยบางเครื่องอาจเจาะและเก็บไปพร้อม ๆ กัน เครื่องมือดังกล่าวจะเจาะแล้วใช้แรงดูดรากผมเข้ามาเก็บไว้ ซึ่งทั้งหมดเราเรียกว่าเป็น FUE เหมือนกัน รวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเจาะรากผม

ข้อแตกต่างของ 2 เทคนิค
ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการใดๆ ที่จะมีข้อดีทั้งหมดไม่มีข้อเสียเลย ผู้รับบริการต้องการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่

STRIP HARVEST
 1. เป็นการทำผ่าตัด มีการตัดและเย็บแผล
 2. แผลเป็นแผลปิดโอกาสติดเชื้อ น้อยกว่า 1%
 3. แผลเป็นมีลักษณะเป็นแนวยาว
 4. อาการเจ็บแผลเท่าที่สัมภาษณ์จากผู้รับบริการ มีอาการเจ็บตึงบริเวณแผลด้านหลัง ประมาณ 1-2 วันหลังผ่าตัด
 5. สามารถไว้ผมยาวปิดแผลได้ เพราะบริเวณด้านหลังจะโกนผมออกเล็กน้อย เฉพาะบริเวณที่จะนำชิ้นออกมา
 6. กราฟได้รับการแยกโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถระวังในการคัดแยกกราฟได้ดีกว่า กราฟบอบช้ำน้อยกว่า เนื้อเยื่อของกราฟที่ได้มากกว่า
 7. ต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 6-8 คน / ผู้รับบริการ 1 คน
 8. แพทย์ที่ทำควรเป็นศัลยแพทย์ที่สามารถทำผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากบริเวณศีรษะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงขนาดใหญ่จำนวนมาก ศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญจะสามารถทำได้โดยปลอดภัย และหลีกเลี่ยงผลแทรกซ้อนได้ดี
 9. เวลาที่ใช้ในการทำเมื่อเทียบกับจำนวนกราฟแล้วใช้เวลาสั้นกว่า
 10. สามารถทำได้ครั้งละมากๆ เช่น เกิน 2500 กราฟขึ้นไป (Megasession)
FUE (Follicular Unit Extraction Technique)
 1. เป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก (Microdiscection) ไม่มีการเย็บแผล
 2. แผลมีลักษณะเป็นแผลเปิด (Open wound) ซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อมากขึ้น
 3. แผลเป็นมีลักษณะเป็นจุดขนาดประมาณ 1mm. กระจายทั่วๆ ด้านหลังศีรษะ
 4. อาการเย็บแผล จากการสัมภาษณ์จากผ็รับบริการ มีอาการตึง แสบแผลบริเวณด้านหลังประมาณ 2-3 วันแรก หลังจากนั้นจะรู้สึกคัน ทั่วๆ บริเวณที่แผลด้านหลังที่เริ่มเป็นสะเก็ด
 5. ต้องโกนผมบริเวณด้านหลังค่อนข้างกว้างกว่าแบบ Strip Harvest หากต้องการทำในจำนวนกราฟมากๆ แนะนำให้ไว้ผมทรง Skin head จะสะดวกกว่า
 6. กราฟถูกนำออกมาด้วยวิธี Blind technique จึงมีโอกาสที่จะตัดโคนรากผมและรากได้รับความบอบช้ำได้ง่ายกว่า เนื้อเยื่อรอบ ๆรากผมได้น้อยกว่าจึงมีโอกาสแห้งและตายได้มากกว่า รวมทั้งขั้นตอนการปลูกอาจสร้างความเสียหายต่อกราฟได้ง่ายกว่า
 7. ใช้จำนวนบุคลากรน้อยกว่า