FUT 3,000 กราฟ 1 ปี

ปลูกผมด้วยเทคนิคผ่าตัด FUT จำนวน 3,000 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 1 ปี

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]