FUT 3,000 กราฟ 5 เดือน

ปลูกผมด้วยเทคนิคผ่าตัด FUT จำนวน 3,000 กราฟ

ความหนาแน่น 30 กราฟ/ตร.ซม.

แนวผมด้านหน้าถึงบริเวณขวัญกลางศีรษะ

ก่อนและหลังปลูก 5 เดือน

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]