FUT 3,600 กราฟ 12เดือน

ปลูกผมด้วยเทคนิคผ่าตัด FUT จำนวน 3,600 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 1 ปี

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]