FUT 3,800 กราฟ 2 ปี 8 เดือน

ปลูกผมด้วยเทคนิคผ่าตัด FUT จำนวน 3,800 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 2 ปี 8 เดือน

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]