FUT 4,000 กราฟ 1ปี6เดือน

ปลูกผมด้วยเทคนิคผ่าตัด FUT จำนวน 2,800 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 1 ปี 6 เดือน

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]