ศิลปะกับการปลูกผม

ก่อนที่จะทำการปลูกผม การวาดแนวผม การออกแบบแนวผม สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องขององค์ประกอบทางกายภาพของผู้เข้ารับการรักษาว่ามีข้อจำกัดหรือมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น

บ้างโดยปกติแล้วคนที่มีความรู้ในเรื่องของศิลปะในการปลูกผม คือกลุ่มของพวกศิลปินที่วาดรูปหรือปั้น กลุ่มนี้จะเป็นพวกที่คอยสังเกตองค์ประกอบของใบหน้ามนุษย์ได้ดี

ดังนั้นจึงมีคำว่า cosmetic ratio เกิดขึ้น คือสัดส่วนที่ทำให้มีความสวยงามสิ่งนั้น คือสิ่งที่คิดในอุดมคติแต่ในความเป็นจริงแล้ว ในคนไข้แต่ละคนแพทย์อาจจะไม่สามารถทำให้ถึง

จุดนั้นได้ แต่จะทำให้คนไข้ดูดีขึ้น และดูธรรมชาติมากที่สุด การออกแบบการปลูกผมจึงต้องคำนึงถึงสิ่งที่คนไข้เป็นอยู่ และอาศัยองค์ประกอบทางกายวิภาคว่าควรจะวางแนวปลูกผมแบบ

ไหนอย่างไร ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้อาศัยประสบการณ์ที่ค่อนข้างมากพอสมควร

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]